Full Name  Matthew Robert Smith

Photos - Instagram

Nickname Matt Smith

Photos - Instagram

Known For Doctor Who

Photos - Instagram

Profession Actor

Photos - Instagram

Birthplace Northampton, United Kingdom

Photos - Instagram

Date of Birth 28 October 1982

Photos - Instagram

Age 39 years

Photos - Instagram

Height 6 feet 0 inches 1.83 m

Photos - Instagram

Weight 73 kg

Photos - Instagram

Nationality British

Photos - Instagram

Religion Atheist Zodiac Sign Scorpio

Photos - Instagram

Qualification University of East Anglia  School Northampton School for Boys

Photos - Instagram

Father Name David Smith Mother Name Lynne Smith

Photos - Instagram

Marital Status In a relationship

Photos - Instagram

Net Worth $9 million

Photos - Instagram

More - Stories